پروژه نیروگاه بادی 660 کیلووات پدیده مروزیست

پروژه نیروگاه بادی پدیده مروزیست
سال 1396
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات

اخذ پروانه

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)
سال 1398
توربین بادی 660

عقد قرارداد خرید تضمینی
بهار1399
RahNoa Group installation of 660KW wind turbine

بهار سال 99 اولین توربین پروژه نیروگاه بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات به بهره برداری رسید و برق رسانی به شبکه انجام شد.
زمستان 1399
توربین بادی

زمستان سال 99 دومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد نصب شد.
بهار 1400
فونداسیون توربین بادی سوم 660 کیلووات

نوروز 1400 اجرای فونداسیون سومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد