پروژه نیروگاه بادی50 مگاوات پدیده مروزیست

پروژه نیروگاه بادی 50 مگاواتی در سلامی خواف
سال 1394
معارض شناسی- گروه راه نو

معارض شناسی و طراحی چیدمان نیروگاه
1395
خرید توربین بادی

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)
1398
توربین بادی 2.5 مگاوات 3

مذاکرات برای خرید اولین توربین بادی 2.5 مگاوات انجام شد.