رشد چشم گیر سهام

به گزارش روابط عمومی هلدینگ راه نو در نشست صمیمی جامی نائب رییس هیات
مدیره پدیده مرو زیست، مجازی و به صورت زنده در صفحه راه نو کلاب برگزار شد.

جامی در جواب چرا در سال 1400 سهام رشد نداشته است؟ گفت:

 افزایش نرخ سهام براساس جذب
سرمایه و پیشرفت پروژه انجام خواهد شد، هر چه تعداد توربین های  نصب شده در سایت خواف افزایش پیدا کند ، متناسب
با آن رشد ارزش افزوده سهام خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ارزش سهام طبق آخرین کارشناسی به مبلغ 248/000/000میلیون
ریال رسیده است که نشانه ادامه روند توسعه ای ما است.

جامی ادامه داد: براثر روند تورمی کشور در تمام تجهیزات نیروگاه خواف
رشد ارزش دارایی داشته ایم، توربین سوم وحداقل دوتا چهارتوربین 5/2مگاواتی مپنا
وهمچنین دوعدد توربین جی ای که تا اسفند ماه سال گذشته در دستور کاربود  تا در کریدور خواف قرار بگیرد و ما به عنوان
سرمایه با حضور کارشناسان دادگستری قیمت گزاری کنیم و متناسب با آن ارزش سهام
افزایش پیدا کند.

وی درپایان گفت: در یک پیچی هستیم که به محض عبور از آن در دوسه ماه
اخیرارزش سهام رشد چشم گیری خواهد داشت.