اصول مسئولیت های اجتماعی گروه راه نو

ما به مسئولیت‌های اجتماعی خود باور داریم

گروه راه نو با اعتقاد به مسئولیت‌های اجتماعی خود، بیان می دارد که فعالیت های این گروه مطابق با مجموعه ای از ارزش ها، اصول، استانداردها و نگرش های طراحی شده است.

در این راستا، اصول اساسی و چهارچوب کلی شیوه های مدیریت فعالیت ها با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی گروه، به شرح زیر می باشد:

اصل اول: دستیابی به یک فرهنگ کار مبتنی بر انگیزه، کار سالم، ایمن و فرصت های برابر.

اصل دوم: همکاری در توسعه پایدار با کاهش تأثیرات زیست محیطی فعالیت های شرکت و ایجاد راه حل های جدید از طریق نوآوری.

اصل سوم: توسعه یک زنجیره تأمین مسئولیت پذیر، از طریق روشهای شفاف، عینی و بی طرفانه کار با تامین کنندگان و ارائه کلیه اطلاعات مربوط به خدمات و محصولات فروخته شده به مشتریان.

اصل چهارم: احترام به حقوق شهروندی و اجتناب، جلوگیری و کاهش هرگونه تأثیر منفی بر حقوق شهروندی که ممکن است ناشی از فعالیت های خود یا از روابط تجاری شرکت با اشخاص ثالث باشد.

اصل پنجم: حمایت از فعالیت های عام المنفعه و خیرخواهانه.