نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی

عملیات گودبرداری، فونداسیون ساختمان نصب، راه اندازی و بهره برداری نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی سایت سلامی خواف شروع شد.
این نیروگاه بادی متعلق به شرکت پدیده مروزیست از شرکت های تابعه گروه راه نو است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده و اجرا خواهد شد.
پروژه احداث نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی سلامی خواف با استفاده از 20 توربین بادی ۲/۵ مگاوات مپنا به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت پدیده مروزیست همزمان با این پروژه، نیروگاه بادی خود را منطقه خرگرد خواف تاسیس می کند.

فیلم زیر بهره برداری توربین بادی 660 کیلووات اول این شرکت و خط انتقال توربین بادی دوم را نشان می دهد.