این شرکت به عنوان یک عضو فعال گروه شرکت های راه نو با رویکرد توسعه و افزایش بهره وری نیروگاه های تجدید پذیر در سال ۱۳۹۶ تاسیس و با بهره مندی از نیروهای متعهد و متخصص در حوزه ی ارزیابی، احداث و بهره برداری از این نیروگاه ها توانسته است.ضمن حفظ پیشتازی و رهبری در بازار رضایت ذی نفعان خود را تضمین نماید. حوزه‌ی کاری عمده ی شرکت سنگباد معطوف بر انرژی‌های تجدیدپذیر است. انواع خدمات در زمینۀ اخذ مجوزات، توسعه، مدیریت طرح، تامین، نصب و مدیریت نیروگاه‌های بادی، برقابی و خورشیدی را در سبد کاری خود دارد.