شرکت بنیان سازان نخست در سال ۱۴۰۰ به بهره گیری از مجرب ترین اساتید دانشگاه فردوسی , شریف و مهندسان با تجربه در موضوعات فنی و اجرایی با هدف اجرای پروژه های مهم دولت که منافع مردمی زیادی دارند, احداث گردید.​