سال 96


اخذ پروانه

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)

سال 98


بهار 1399


بهار سال 99 اولین توربین پروژه نیروگاه بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات به بهره برداری رسید و برق رسانی به شبکه انجام شد.

زمستان سال 99 دومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد نصب شد.

زمستان 1399


بهار 1400


نوروز 1400 اجرای فونداسیون سومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد