پروژه نیروگاه بادی 10 مگاواتی خواف

سال 1394

معارض شناسی و طراحی چیدمان نیروگاه

سال 1395

fb

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)

سال 1398

fb

مذاکرات برای خرید اولین توربین بادی ۲.۵ مگاوات انجام شد.