پروژه نیروگاه بادی ۶۶۰ کیلووات پدیده مروزیست

سال 1396

اخذ پروانه

اخذ پروانه احداث از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)

سال 1396

عقد قرارداد خرید تضمینی

بهار 1399

بهار سال ۹۹ اولین توربین پروژه نیروگاه بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات به بهره برداری رسید و برق رسانی به شبکه انجام شد.

زمستان 1399

زمستان سال ۹۹ دومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد نصب شد.

بهار 1400

نوروز ۱۴۰۰ اجرای فونداسیون سومین توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلووات در منطقه بادی خرگرد